Sponzorujeme:

Zkušebny Praha

                                                                  EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

                                                     

                                                     Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Nákupní řád
 
Nákupní řád stanovuje podmínky pro nákup mezi provozovatelem internetového obchodu (dále jen „Prodávající") a zákazníkem (dále jen „Kupující"). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené v obchodních podmínkách občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené v obchodních podmínkách obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), v platném znění.
 
Prodávající - provozovatel internetového obchodu

Prodávající je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
 
Identifikace Prodávajícího:
ProParket s. r. o., Nuselská 319/106, 140 00 Praha 4, tel.:/fax: 272 65 91 35    end_of_the_skype_highlightin
 
IČ: 02146100
DIČ: CZ02146100
Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s., číslo účtu: 216620620/5500

Kupující

Kupující - spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
 
Kupující - jiný subjekt je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

II. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, o dílo, případně jiná smlouva, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel, resp. Kupující a na druhé straně dodavatel, resp. Prodávající.
 
Kupní smlouva je smlouva, z níž vznikne Prodávajícímu povinnost předmět koupě Kupujícímu odevzdat a Kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za ně Prodávajícímu dohodnutou cenu.
 
Všeobecné obchodní podmínky ("VOP") jsou smluvní ujednání mezi Prodávajícím a Kupujícím upravená tímto nákupním řádem a reklamačním řádem, který je rovněž součástí VOP, a dále relevantní informace obsažené v sekci Kontakt. Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami účinnými v době odeslání své objednávky a je jimi vázán od doby uzavření kupní smlouvy. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

III. Objednávání

Objednávka
 
Objednávku je možné učinit on-line prostřednictvím nákupního košíku, emailem, telefonicky, faxem nebo poštou. Jakákoliv forma objednávky je závazná.
 
Objednáním zboží Kupující akceptuje nákupní řád a reklamační řád, vystavený Prodávajícím.
Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky.
Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku potvrzení objednávky Kupujícího Prodávajícím.
Objednané zboží se stává majetkem Kupujícího až po úplném zaplacení ceny a převzetí zboží.
 
Potvrzení rezervace
 
V den expedice zasílá Prodávající Kupujícímu email s číslem přepravního listu a kontaktem na dispečink přepravní společnosti, která rozvoz zboží realizuje a u které si lze domluvit další podrobnosti doručení. V případě osobního odběru zasílá Prodávající Kupujícímu informaci o možném vyzvednutí zboží na provozovně.
 
Informace k expedici
 
V den expedice zasílá prodávající kupujícímu email s číslem přepravního listu a kontaktem na dispečink přepravní společnosti, která rozvoz zboží realizuje a u které si lze domluvit další podrobnosti doručení. V případě osobního odběru prodávající zasílá informaci o možném vyzvednutí zboží na provozovně.
 
Další komunikace
 
Další komunikace je mezi prodávajícím a kupujícím uskutečňována emailem.

IV. Práva a povinnosti smluvních stran

Práva a povinnosti prodávajícího
 
Prodávající má povinnost splnit závaznou objednávku Kupujícího, zboží dodat v dohodnutém termínu.
 
Další povinnosti Prodávajícího vyplývají z obecně závazných předpisů, vůči spotřebiteli zejména zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vůči jiným subjektům ze zvláštních předpisů.
 
Prodávající má povinnost v případě odstoupení Kupujícího od smlouvy posoudit toto odstoupení od smlouvy bez zbytečných odkladů a nejdéle do 30-ti dnů od odstoupení od kupní smlouvy navrátit Kupujícímu finanční prostředky.
 
Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy, jestliže Kupující není schopen finančně plnit podmínky kupní smlouvy.
 
Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy, jestliže Kupující odmítne objednané zboží převzít.
 
Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy, stane-li se plnění nemožné, zboží se nevyrábí nebo změní-li se výrazně cena, nedohodne-li se s Kupujícím na novém plnění. V takovém případě navrátí Prodávající případné předem uhrazené finanční prostředky Kupujícímu bez zbytečného odkladu.
 
Změna ceny vyhrazena - chybně uvedená cena, chyba systému, chybné zadání, lidský faktor apod.
 
Práva a povinnosti kupujícího
 
Kupující je povinen uvést Prodávajícímu osobní údaje potřebné k úspěšnému plnění objednávky.
Kupující se zavazuje uhradit a převzít zboží v řádném termínu.
Kupující má právo od objednávky odstoupit, není-li Prodávající schopen z jakýchkoliv důvodů plnit objednávku.
 
Kupující se zavazuje dodané zboží prohlédnout neprodleně po převzetí a bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o závadách. Předejde tak pozdějším komplikacím s případnou reklamací vady věci, která vznikla při její přepravě. Podpisem přepravního listu Kupující stvrzuje vnější nepoškození zásilky při dodání. Vnější nepoškození zásilky při dodání je předpokladem nepoškození věci při přepravě.
 
Kupující má právo uvést své výhrady k dodané zásilce do přepravního dokladu.
 
Shledá-li v průběhu záruční doby Kupující na zboží vadu, má právo uplatnit reklamaci buď u Prodávajícího nebo u osoby za tím účelem pověřené (smluvní servis). Práva a povinnosti Kupujícího při reklamaci se řídí reklamačním řádem, který je součástí VOP.

V. Dodací lhůta

Objednané zboží je, dle dostupnosti a provozních možností Kupujícího, dodáno v co nejkratší době. Obvyklým termínem je 1 až 7 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky u zboží, které je skladem.  V případě produktů na speciální objednávku (pk. Dveře, které se zadávají do výroby, termín výroby je obvykle 4-6 týdnů). Kupující je však o případném prodloužení dodací lhůty informován.
 
Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými Prodávajícím.

VI. Doprava zboží a úhrada kupní ceny

Dopravu zajišťuje Prodávájící ve spolupráci s přepravní společností na území celé ČR. Případný doplatek za dopravu, manipulaci a balné se liší dle zvoleného způsobu dopravy a typu zboží.
 
Kupjící je povinen, v případě, že na dodaném zboží neshledá žádné poškození, zboží od přepravní společnosti převzít. V opačném případě má Prodávající právo požadovat na Kupujícím úhradu nákladů spojených s expedicí a doručením zboží na adresu Kupujícího.
 
Kupní cena je považována za uhrazenou v okamžiku připsání celkové částky na bankovní účet Prodávajícího nebo uhrazením částky v hotovosti v provozovně Prodávajícího nebo uhrazením částky dobírkou při převzetí zboží Kupujícím.

VII. Osobní odběr zboží

Jakmile Prodávající připraví objednané zboží k odběru, odešle Kupujícímu výzvu k vyzvednutí objednávky prostřednictvím emailu a/nebo sms zprávy.
 
Prodávající bezplatně rezervuje zboží ve své provozovně pro Kupujícího po dobu 7 dnů od odeslání výzvy k vyzvednutí.
 
Kupující má právo smluvit s Prodávajícím bezplatné prodloužení doby rezervace zboží v provozovně Prodávajícího, a to maximálně na dobu 20 dnů. Smluvení prodloužení doby rezervace může Kupující provést telefonicky nebo emailem. V případě emailové žádosti Kupujícího je prodloužení doby považováno za smluvené emailovým nebo telefonickým potvrzením Prodávajícího.
 
Prodávající má právo stornovat objednávku, která nebyla Kupujícím odebrána v termínu do 14 pracovních dnů ode dne, kdy Prodávající odeslal Kupujícímu výzvu k vyzvednutí objednávky, nebo ve smluveném prodlouženém termínu rezervace zboží.
 
Prodávající má právo účtovat Kupujícímu skladné ve výši 20 Kč bez DPH za každý započatý den uskladnění ode dne, kdy Prodávající odeslal Kupujícímu výzvu k vyzvednutí objednávky, a to v následujících případech:

VIII. Výprodej

Prodávající si vyhrazuje právo nabízet v rámci výprodeje zboží nové, použité i poškozené.
 
Prodávající je povinen uvést v popisu zboží souhrnné informace o vadách výprodejového zboží. Neučiní-li tak, odpovídá Prodávající Kupujícímu za tyto neuvedené vady zboží. Práva z odpovědnosti Prodávajícího za neuvedené vady použitého zboží zaniknou, nebyla-li uplatněna do 12 měsíců ode dne převzetí věci Kupujícím.
 
Má-li zboží nabízené ve výprodeji vadu, za kterou odpovídá Prodávající, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
 
V případě výprodeje použitého zboží Prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží v době při převzetí Kupujícím.
 
U zboží prodávaného za výprodejovou cenu se záruční podmínky nevztahují na vady, pro které je zboží ve výprodeji nabízeno.
 
Odpovědnost za vady nového zboží, zařazeného do výprodeje, je upravena reklamačním řádem, který je součástí VOP.

IX. Odstoupení Kupujícího od kupní smlouvy, uzavřené za pomoci prostředků komunikace na dálku

Dle § 53, odst.7 občanského zákoníku má Kupující právo na odstoupení od kupní smlouvy do doby 14-ti dnů od doručení zboží (převzetí plnění). Zboží, které je předmětem kupní smlouvy, a které chce Kupující zaslat zpět Prodávajícímu, by měli být v původním obalu, nemělo by nést známky opotřebení nebo poškození a musí být kompletní (tzn. včetně příslušenství, záručního listu, návodu, apod.).
 
Ustanovení se nevztahuje na Kupujícího, který není spotřebitelem.
 
Prodávající neakceptuje vrácení zboží odesláním na dobírku.
 
Prodávající doporučuje Kupujícímu odesílané zboží pojistit.
 
Prodávající má právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. V případě vzniku snížení hodnoty vráceného zboží (zboží je poškozené, nekompletní atd.) je takové odstoupení od smlouvy účinné, ale Prodávající je oprávněn po Kupujícím požadovat kompenzaci jako náhradu vzniklého snížení hodnoty věci. Toto ustanovení se vztahuje na smlouvu uzavřenou pomocí prostředků komunikace na dálku.
 
Prodávající vrátí Kupujícímu finanční prostředky dohodnutým způsobem.
 
Odstoupení od smlouvy musí být Prodávajícímu doručeno nejpozději 14. den od převzetí zboží.
 
Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy (dle ust. § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění):

na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí
na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího;
na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu (zakázková výroba), jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání;
na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li Kupujicí jejich originální obal;
na dodávku novin, periodik a časopisů;
spočívajících ve hře nebo loterii.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny.

1. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku v těchto případech:

V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup.

2. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky.

3. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo objednávku zrušit.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.10.2012
Změny v obchodních podmínkách vyhrazeny

X. Reklamace

Reklamace lze uplatnit v souladu s ust. § 19 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, po celou záruční dobu, buď přímo na adrese Prodávajícího nebo u osoby, která je uvedena v záručním listě jako osoba oprávněná reklamaci vyřídit.
 
Reklamaci zásilky, tj. poškození či jiné nesrovnalosti při přepravě a doručení, má Kupující právo uplatnit bezprostředně po převzetí u přepravce a oznámit bez prodlení Prodávajícímu.
 
V zájmu rychlého vyřízení doporučuje Prodávající Kupujícímu při uplatnění reklamace zaslat zboží doporučenou zásilkou s kopií dokladu o zakoupení, specifikací vady a požadovaným způsobem vyřízení reklamace.
 
Prodávající neakceptuje odeslání reklamovaného zboží na dobírku.
Prodávající doporučuje Kupujícímu odesílané zboží pojistit.
Prodávající vrátí Kupujícímu finanční prostředky dohodnutým způsobem.
Ostatní náležitosti reklamace jsou upraveny Reklamačním řádem.
 
Reklamační řád
 
V případě reklamace má Kupující právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s reklamací (dopravné apod. v nutné výši). Toto ustanovení se vztahuje na Kupujícího - spotřebitele. Kupující - jiný subjekt si hradí náklady na přepravu vždy v plné výši.
 
Prodávající má právo účtovat Kupujícímu skladné ve výši 20 Kč bez DPH za každý započatý den uskladnění v případě, že Kupující nevyzvedne reklamované zboží v termínu do 60 dnů od data podání reklamace.
 
Je-li k vyřízení reklamace dohodnuta mezi Prodávajícím a Kupujícím lhůta delší než 30 dní, účtuje Prodávající uvedené skladné po uplynutí jednoho měsíce ode dne, kdy byl Kupující o vyřízení reklamace vyrozuměn.
 
Nevyzvedne-li si Kupující svoji reklamaci do 6 měsíců od uplynutí lhůt uvedených výše, je Prodávající oprávněn reklamovanou věc prodat. Jedná-li se o věc větší hodnoty a zná-li Prodávající adresu Kupujícího, je Prodávající povinen Kupujícího o zamýšleném prodeji předem vyrozumět a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k vyzvednutí věci. Dojde-li k prodeji nevyzvednuté reklamované věci, vyplatí Prodávající Kupujícímu na výzvu Kupujícího výtěžek prodeje po odečtení poplatku za uskladnění, nákladů prodeje a případných dalších nákladů, které vzniknou Prodávajícímu z titulu náhrady škody, za kterou odpovídá Kupující, jehož věc byla prodána.
 
Záruční podmínky
 
Délka záruční doby se řídí příslušnými předpisy, (ust. § 620 občanského zákoníku). Není-li uvedeno jinak, je záruční doba pro Kupujícího 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet od převzetí věci Kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Záruka se vztahuje na vady zboží, nevztahuje se na výrobky po uplynutí jejich životnosti či opotřebení v důsledku používání. Podle charakteru vady má Kupující při uplatnění záruky právo:
 ■jde-li o vadu odstranitelnou, na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy;
 ■jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy;
 ■jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy;
 ■jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

XI. Rozpor s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí Kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.
 
V případě, že věc při převzetí Kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
 
Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
 
Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, Prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který Prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

XII. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) Kupujícího jsou shromažďovány a zpracovány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Veškeré údaje získané od Kupujícího jsou využívány výhradně pro vnitřní potřebu Prodávajícího (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a nebudou poskytnuty třetím stranám, s výjimkou dopravce za účelem bezproblémového doručení zboží. Osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena třetími osobami.
 
Kupující uzavřením objednávky nebo odesláním dotazu k produktu pomocí webového formuláře souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi Prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy nebo zodpovězení dotazu za účelem případné nabídky zboží a služeb, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.
 
Uzavřením smlouvy se VOP Prodávajícího stávají pro Kupujícího závaznými.
Podmínky jsou platné od 1.2. 2010.

Ke stažení:Zkušebny Praha

ProParket.cz - podlahy dveře Praha - široká nabídka podlah a dveří
© 2005 - 2024 ProParket.cz - Nuselská 319/106 Praha 4 Michle, 140 00, Telefon, fax: 272 659 135

Mapa webu | Obchodní podmínky | Doprava | Jak nakupovat